Kategoriarkiv: ledarskap

Tio knep som hjälper dig förstå världen – med inspiration från Roslings Factfulness

Jag har för en tid sedan läst boken ”Factfulness” av Hans Rosling med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling. Underrubriken lyder: ”Tio knep som hjälper dig att förstå världen”.

Men egentligen radar boken snarare upp tio instinkter som lätt får dig att missförstå världen. Att känna till dessa instinkter underlättar i och för sig om du istället vill förstå den.

Orättvis kritik
Roslings bok har på senare tid fått utstå en hel del kritik för att den är för optimistisk, stirrar sig blind på medelvärden och inte tillräckligt pekar på psykisk ohälsa, den ekologiska utarmningen och orättvisorna i världen, särskilt inom USA.

Jag tycker att kritiken till stor del är orättvis. Rosling pekar tvärtom på att medelvärden inte säger allt, att de fattigaste i världen behöver få det bättre och att vi andra har ett ansvar för att hjälpa dem. Han påpekar också att trots att USA är det land som lägger mest pengar på sjukvård i världen per capita så presterar den inte alls i nivå med kostnaderna vad gäller medellivslängd och barnöverlevnad. Han hävdar dessutom att han alls inte är optimist – även om jag skulle säga att han är det. Han kallar sig possibilist eftersom han tror på att det är möjligt att skapa en bättre värld.

Och han har med både extrem fattigdom och klimathotet bland de fem stora hot han ser mot denna möjlighet att nå målet.

Att han sedan inte hade full kunskap om alla miljöfrågor är lätt att förstå utifrån att han var läkare – inte miljövetare.

Att han inte lägger någon tonvikt på psykisk ohälsa i sin bok får nog också ses utifrån att inte heller det var hans spetskompetens.

Instinkter och knep
Men tillbaka till hans tio ”instinkter” som vi bör undvika. Jag har här valt att omformulera så att rubrikerna istället blir till tio knep för att förstå världen. Samma budskap som jag har uppfattat Rosling, men uttryckt på mitt sätt:

1.Undvik att tro på klyftor
Vi människor har ofta en oemotståndlig lust att dela in allt möjligt i två motstridiga grupper med en stor klyfta – ett gap – mellan sig. Vi och de. Fattiga och rika. Nord och syd. I-länder och u-lännder. Rosling kallar denna oemotståeliga lust ”gapinstinstinkten”.

Men verkligheten är oftast inte alls polariserad. Fråga dig var majoriteten är. Ofta finns den just i mitten där gapet antas vara.

I boken visas ett diagram från 1965 där världens länder plottats ut beroende på antal barn per kvinna och andel barn som överlever till fem års ålder. Det fanns då en stor grupp länder, 125 stycken, där bara mellan 55-95 % av barnen överlevde och där kvinnorna i snitt födde fler än fem barn. Så fanns det en mindre grupp länder, 44 stycken, där över 90 % av barnen överlevde och kvinnorna födde färre än 3,5 barn i snitt. I mellanrummet – gapet – fanns endast ett mindre antal länder. Sedan visas samma diagram, men nu med 2017 års siffror. Länderna har flyttat sig mot färre antal barn per kvinna och fler som överlever till sin femårsdag. Något gap finns inte alls längre. 85% av mänskligheten befinner sig i det hörn där endast i-länderna befann sig 1965. Resten av länderna ligger på en prydlig linje på väg mot samma hörn. Endast 13 länder, med 6% av världens befolkning är kvar i den gamla u-landsrutan.

Fattiga u-länder existerar inte längre som en stor och välavgränsad grupp. Idag lever 75% av världens befolkning i medelinkomstländer. De är varken fattiga eller rika utan någonstans mitt emellan.

Världens befolkning delas lämpligen in i fyra inkomstnivåer. En miljard människor tjänar mindre än två dollar per dag. Tre miljarder människor tjänar mellan två och åtta dollar. Två miljarder tjänar mellan åtta och 32 dollar och en miljard tjänar mer än 32 dollar om dagen. De flesta finns i mitten. Och det finns inget gap emellan.

Att det inte finns en klyfta mellan de rikaste i världen och de fattigaste innebär dock inte att de skillnader som finns inte är orättvisa. Det innebär bara att skillnaderna finns på en glidande skala.

2. Notera inte bara dåliga nyheter
Rosling kallar det ”försämringsinstinkten” – vår benägenhet att mer lägga märke till det som är dåligt än det som är bra. Det som blir sämre än det som blir bättre. Och han kallar det en megamissuppfattning att ”världen blir sämre”.

Han visar upp ett antal diagram där han bland annat pekar på att andelen människor som lever i extrem fattigdom har sjunkit från 85 % av världens befolkning år 1800 till 9 % år 2017. Under samma period har medellivslängden i världen ökat från 31 år till 72 år. Han räknar upp 16 dåliga saker på nedgång och 16 bra saker på uppgång.

Han uppmanar oss att känna igen när vi serveras negativa nyheter och vara medvetna om att sådana har en större chans att nå oss. Goda nyheter är nämligen sällan nyheter eftersom långsamma förbättringar är det normala, det förväntade. För att hitta de goda nyheterna behöver du bara leta lite mera. Då finns de också där!

3. Räkna med oräta linjer
Rosling varnar för ”linjärinstinkten” och menar att prognoser ofta baseras på en rät linje som dras genom historiska data och vidare mot framtiden.

Han skriver att när man ser ett linjediagram är det nästan omöjligt att inte tänka sig en rät linje som sträcker sig från slutet av kurvan och in i framtiden. Han skriver om befolkningskurvans form. Att världens folkmängd idag är 7,6 miljarder och att FN:s experter tror att befolkningskurvan kommer att plana ut någonstans mellan 10 och 12 miljarder människor mot detta århundradets slut.

Det bästa sättet att kontrollera vår instinkt att se räta linjer överallt, menar Rosling, är att komma ihåg att kurvor har många olika former. Det finns S-formade kurvor, kurvor som ser ut som en rutschkana och kurvor som ser ut som en puckel. Dessa kurvor är alla vanligare i verkligheten än den räta linjen.

4. Var inte rädd i onödan
”Rädsoinstinkten” kallar Rosling den instinkt vi har att låta det som är skrämmande fånga vår uppmärksamhet.

Världen verkar vara farligare än den är därför att både media och ditt eget uppmärksamhetsfilter hjälps åt att välja ut de mest skrämmande nyheterna åt dig att fokusera på.

Du ska inte bedöma en risk utifrån hur skämmande något känns, utan utifrån hur farligt det är och hur exponerad du är.

När du är rädd ser du världen på ett annat, mindre nyanserat sätt. Undvik därför att fatta beslut så länge du är rädd. Och var inte rädd i onödan.

5. Ta inte fel på proportioner
Det är lätt att jaga upp sig för små problem bara därför att de är just problem. Och då har vi kommit halvvägs i boken, till ”storleksinstinkten”. Rosling vill att du lär dig att jobba med nyckeltal, att leta efter jämförelser. Att dividera och jämföra kvoterna. Han tipsar särskilt om kvoter per capita när länder eller regioner jämförs.

Han tipsar också om något han kallar 80/20-principen och som går ut på att om du har en lång lista med till exempel kostnadsposter framför dig ska du koncentrera dig i första hand på att granska de relativt få poster (oftast) som är störst och tillsammans utgör 80% av totalen. Vips så är det mycket lättare att få en överblick. Jobba med det stora. Det viktiga. Ta inte fel på proportioner.

6. Undvik felaktiga generaliseringar
Vi kan inte sluta generalisera, och bör inte ens försöka sluta. Men. Vi måste i möjligaste mån fötsöka undvika felaktiga generaliseringar. Glöm inte att det finns likheter mellan grupper och skillnader inom grupper. Leta efter dessa likheter och skillnader också. Inte bara likheter inom grupper och skillnader mellan dem.

Tänk på att ”majoriteten” kan vara allt mellan 51 och nästan 100 procent. Det kan finnas stora och betydelsefulla minoriteter som inte ska negligeras.

Utgå ifrån att om andra människor gör något som verkar idiotiskt så kan det vara en smart sak att göra utifrån deras perspektiv. De kanske ser något du inte ser. Vet något du inte vet. Utgå inte ifrån att de är idioter bara därför att de inte gör precis som du. Undvik generaliseringsinstinkten.

7. Tänk på att även långsamma förändringar blir stora förändringar med tiden
Ödesinstinkten kallar Rosling föreställningen att medfödda egenskaper bestämmer ödet för människor, länder, religioner och kulturer. Tron på att så här har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Men saker förändras över tid. Oftast långsamt. Håll koll på gradvisa förändringar. Uppdatera dina kunskaper. De fakta du lärde dig i skolan – hur gamla är de egentligen? Kanske är det dags att googla lite istället för att gå på gamla kunskaper.

Prata med dina äldre släktingar och jämför deras värderingar med dina som ett kvitto på att saker förändras över tid. Samla exempel på kulturella förändringar som ett sätt att lära dig att även kulturer förändras över tid.

8. Låt inte ett perspektiv kväva din fantasi
Ensidighetsinstinkten. Det är i detta kapitel som Rosling nämner att befolkningen i USA är de sjukaste bland de rika. Och att Kuba är de fattigaste bland de friska. Rosling kritiserar både Kubas ensidiga fixering vid jämlikhet och USA:s ensidiga fixering vid den fria marknaden. Han vill i stället för att klamra sig fast vid idéer mäta resultat och utgå ifrån det som fungerar.

Kom ihåg att det är bättre att betrakta ett problem ur många synvinklar för att få en bättre förståelse och finna praktiska lösningar.

Låt inte ett enda perspektiv kväva din fantasi. Gör inte anspråk på sakkunskap utanför ditt sakområde. Var öppen för idéer från kollegor med andra kunskaper än de du har. Var ödmjuk utan att för den skull alltid lita på experter.

Siffror är bra, men inte ens de säger allt om världen. Det finns en verklighet bortom diagrammen.

Se upp med enkla lösningar. Världen är komplex. Välkomna det och var medveten om att historien är full av visionärer med enkla okomplicerade visioner som fått rättfärdiga fruktansvärda handlingar.

9. Undvik att utse syndabockar
Vår vilja att utse syndabockar kallar Rosling ”klanderinstinkten”. Han vill att vi kommer ihåg att skuldbeläggning av en enskild person ofta avleder uppmärksamheten från de verkliga förklaringarna till det som gått snett och blockerar vår förmåga att förhindra att liknande problem uppstår i framtiden. Det här är en av mina egna käpphästar.

Leta efter orsaker, skriver Rosling – inte skurkar. Leta efter system – inte hjältar.

10. Fatta inte beslut som om det vore akut när det inte är det
Så är vi då framme vid det tionde och sista knepet för att lättare förstå världen, enligt Rosling. Försäljare och aktivister använder ofta en teknik som går ut på att vi måste ”handla nu eller gå miste om tillfället”. Den typen av erbjudanden aktiverar vår akutinstinkt som vi istället bör passa oss för. Får vi panik tänker vi inte klart.

Men allt är inte bara optimism i Factfulness.

Det är i detta sista kapitel som Rosling också tar upp de fem hot vi faktiskt borde oroa oss för. Förutom extrem fattigdom och klimathotet nämner han en global pandemi, en finanskollaps och ett tredje världskrig.

Summering
Den viktigaste aha-upplevelse boken gav mig var att om vi ska komma tillrätta med befolkningsökningen (som är det största hotet mot klimatet och miljön i övrigt) så måste de fattigaste få det bättre. Särskilt sjukvård och utbildning. Det är nämligen bland de fattigaste människorna som befolkningen ökar som mest. När dessa får det bättre avtar befolkningsökningen för att till sist upphöra.

Vi vet att 800 miljoner människor lever i extrem fattigdom och Rosling beskriver detta som ett orättvist lidande. Han skriver också att vi vet vilka lösningarna är: ”fred, skolor, allmän sjukvård, el, rent vatten, preventivmedel och mikrokrediter.” Och: ”att erbjuda den sista miljarden förutsättningarna för ett värdigt liv, snabbt, är en självklar faktabaserad prioritering.” Han förespråkar ”globalt samarbete och global resursfördelning”.

Rosling har så klart inte rätt i varje ord han skrivit eller sagt. Men vem har det? Inte heller tar hans bok upp alla problem i hela världen. Men vilken bok gör det?

Och kanske var Rosling onödigt optimistisk. Jag vet inte. Jag är själv optimist. Men det Rosling förespråkade var inte främst optimism. Det han förespråkade var fakta. Och hur du bör och inte bör tolka dem. Hela hans bok ”Factfulness” handlar om hur du kan få hjälp att se igenom allt för förenklade resonemang. Och det kan aldrig vara fel.

Dessutom är den full av roliga anekdoter. Jag skrattade högt flera gånger när jag läste boken. Har du inte redan läst den kan jag verkligen rekommendera dig att göra det!

4 kommentarer

Under böcker, historia, ledarskap, media, miljö, samhälle och politik, världen

Röd, gul, grön eller blå personlighet? Därför bör du läsa ”idiot-boken”!

Är du en av de hundratusentals som du läst boken ”Omgiven av Idioter” av Thomas Eriksson så vet du direkt vad jag pratar om. Annars har du säkert en kollega, familjemedlem eller vän som plötsligt börjat prata om gemensamma bekanta som typiskt ”blå”, ”röd med inslag av gult” eller ”mest grön, fast lite blå och röd också”?

Här ska jag reda ut lite vad det handlar om, komma med några invändningar, men också peka på fördelar med att läsa just den här boken, som – Thomas som författare får ursäkta – jag valt att kalla ”idiot-boken”.

Vilken färg är du?
Thomas Eriksson delar in oss i fyra personlighetstyper som sägs kommunicera på olika sätt. Han utgår ifrån två dimensioner i varje personlighet. På den ena skalan är du antingen uppgifts- och sakorienterad eller relationsorienterad. På den andra skalan är du antingen en extrovert och aktiv genomförare eller introvert, passiv och avvaktande. Detta leder oss till de fyra färgerna. Röda personer är då utåtriktade, drivande och uppgiftsorienterade. Gula personer är också utåtriktade och drivande men relationsorienterade. Gröna personer är relationsorienterade och introvert, passivt avvaktande medan de blå också är introverta, passiva och avvaktande men mer inriktade på sak än på person.

Röda personer
Enligt Thomas kännetecknas röda personer av att de är oberoende, drivande, bestämda, ambitiösa, beslutsamma, tävlingsinriktade, självständiga, snabba, målmedvetna, tidsmedvetna, övertygande, viljestarka och resultatinriktade. Baksidan av myntet är att de kan upplevas som framfusiga, stränga, tuffa, dominerande och hårda.

Gula personer
Bokens gula personer är entusiastiska, utåtriktade, flexibla, spontana, charmiga, inspirerande, öppna, lättsamma, övertygande, optimistiska, kreativa och kommunikativa. Negativt är att de kan uppfattas som manipulerande, hetsiga, odisciplinerade, motverkande och egoistiska.

Gröna personer
I det gröna hörnet hittar vi personer som är vänliga, hänsynsfulla, förutsägbara, diskreta, lugna, behagliga, stabila, omtänksamma, pålitliga, tålmodiga, lagspelare och goda lyssnare. Kan också upplevas som envisa, osäkra, eftergivna, beroende och tafatta.

Blå personer
Sist har vi de blåa personligheterna. De som är anspråkslösa, korrekta, metodiska, ordentliga, detaljorienterade, kvalitetsinriktade, noggranna, reflekterande, försiktiga, logiska, omsorgsfulla och systematiska. Men de beskrivs också, mindre smickrande, som kritiska, obeslutsamma, inskränkta, kräsna och moraliserande.

Inte vetenskap
En sak bör du vara medveten om när du läser boken: den vilar inte på modern vetenskap. Det betyder att du har lov att ta boken med en stor nypa salt och/eller plocka godbitarna ur budskapet. För egen del reagerar jag dels på att personer som är introverta inte alla behöver sakna driv och inte heller att de som är utåtriktade med nödvändighet är aktiva i övrigt. Och dels reagerar jag på att personer som är mer introverta och hellre ser till sak än till person med automatik skulle vara pessimister och att de som är tvärt om, utåtvända och relationsinriktade med automatik skulle vara optimister. Det stämmer inte alls med min erfarenhet. Jag skulle vilja påstå att du mycket väl kan vara extrovert men sakna driv. Och att optimism/pessimism är ytterligare en helt annan dimension. Driv och optimism skulle alltså för den som så vill kunna läggas till som en tredje och fjärde axel i diagrammet.

Lite egna teorier
Istället för fyra cirklar i olika färger får vi i så fall sexton rumsklot i rumstiden som alla har olika färger. Men då blir så klart bilden genast mer komplex. Eller så skulle vi kunna utgår ifrån bokens fyra färger och bestämma oss för att det är extroversion som vi har på x-axeln och låta driv vara en egen dimension så att de med mycket driv blir ”framtida” och de mer passiva ”dåtida”. Vi skulle sedan kunna lägga till dimensionen optimism/pessimism som två olika djur. Låt oss säga fjäril och bi. Då kan vi också kombinera ihop 16 olika personligheter: Röda, framtida fjärilar kan möta gröna dåtida bin men också gröna dåtida fjärilar och gula framtida bin och så vidare. Mer komplicerat men mer komplett.

Men det värsta är att i verkligheten är det här med personlighet ännu mer komplicerat. Men låt oss stanna där.

Gamla greker
Varför Thomas så gärna velat lägga till optimism och pessimism till sina gula och blå personers egenskaper förstår jag när jag läser kapitel 18 i idiot-boken. Det beror på att han så väldigt gärna vill knyta sina teorier till ”redan de gamla grekerna” och andra äldre teorier och därmed locka in auktoritetstroende personer att mer tro på budskapet. Men därmed rör han istället till det för mig och säkert även för många andra.

MBTI
Ett annat system för att dela in människor i personlighetstyper är Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Jag nämner det bara därför att det är det test som vanligen används på ledarskapskurser inom företag och myndigheter i Sverige. Det testet, som inte heller bygger på vetenskap, är uppbyggt kring fyra skalor (dimensioner), var och en med två motsatta svarsalternativ vilka betecknas som preferenser. Testet tar fram de fyra preferenserna som bokstäver vilket tillsammans bildar så kallade personlighetstyper, t.ex. ”ENTP” (Extraversion, Intuition, Tanke och Perception) eller ”ISFJ” (Introversion, Sinnesförnimmelse, Känsla och Bedömning). Det blir då 16 olika kombinationer och därmed personlighetstyper i det systemet. Det finns beröringspunkter mellan MBTI och idiot-färgerna, men systemen är inte fullt ut kompatibla, vilket de borde ha varit om båda byggde på vetenskap.

Garuda-test
Det finns ännu ett annat verktyg för att analysera personligheter som också ofta används i yrkeslivet. Inte sällan i samband med rekryteringar. Garuda använder en Huvud-Hjärta-Ben-modell där huvudets egenskaper är förmågan att analysera, få idéer, strukturera och organisera. Hjärtats egenskaper är förmågan att samarbeta, skapa enighet och etablera förtroendefulla relationer. Och benens egenskaper är förmågan att ta självständigt resultatansvar och genomföra lösningar.

Det jag gillar med Garuda är att kompetensprofilens tre delar i sin tur delas in i flera under-egenskaper som alla mäts och redovisas i var sin stapel. Det ger en mer mångfasetterad bild av en människas personlighet än både Thomas bok om de fyrfärgade idioterna och ledarskapskursernas MBTI.

Femfaktorsmodellen
Det finns faktiskt ett personlighetstest som verkligen bygger på vetenskap och det är Femfaktorteorin, eller Big-Five-metoden. Femfaktorteorin är tyvärr den av teorierna som jag vet minst om, men den särskiljer i alla fall fem faktorer som styr personlighetsdragen: öppenhet för nya intryck, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Är det någon av teorierna jag skulle vilja lära mer om så är det just denna.

Men läs boken – ändå
Men nu har jag alltså istället läst den mindre vetenskapliga idiot-boken. Ändå vill jag absolut inte avråda någon annan ifrån att läsa den. Tvärt om, faktiskt. Eftersom Thomas modell är så extremt förenklad att hela mänskligheten kan delas in i fyra olika typer, blir den också enkel och lättillgänglig. (Den hade i och för sig blivit ännu enklare och mer lättillgänglig om Thomas hållit sig till sina två dimensioner i personligheten och inte blandat ihop korten – men då hade boken kanske blivit allt för tunn?)

Att boken är humoristiskt skriven, bidrar utöver modellens enkelhet, ytterligare till att göra den lättläst.

Därför att
Har du inte alls funderat tidigare på det här med att vi människor har olika personligheter, preferenser och kommunicerar olika beroende på personlig läggning, så är det här en bra introduktion. Mycket språkförbistring och negativ energi kan undvikas om vi alla får verktyg och anstränger oss lite grann för att förstå varandra. Börja här, men gå sedan gärna vidare med andra – kompletterande modeller.

En ytterligare anledning – förutom att den här modellen är så enkel – att börja med just den här boken – är att den har lästs av så många och är så i ropet just nu. Vill du hänga med i ledarskapssnacket i både yrkes- och privatlivet just nu så är det här helt enkelt måste-läsning. Så om inte annat så bara därför.

Vilken slags idiot är du?
Om du händelsevis undrar vad det är för färg på den idioten som skriver den här bloggen så kan jag berätta att jag listat ut att jag är mest röd men med tydliga inslag av både blått och gult i ungefär lika proportioner. Kanske en aning mer blått, då, om vi ska vara petnoga. Den som någon gång har målat i olja eller akvarell vet att vi då om vi blandar låt oss säga 50% rött, 30% blått och 20% gult får en färg som i målarlådorna heter ”engelskt rött” och ungefär där har du mig. Det är väl därför jag dricker te med mjölk, kan jag tänka. För det engelska i det röda. ;)

Skämt åsido: Har du också läst boken? Vad tyckte du? Och vilka färger känner du mest igen dig i?

.

4 kommentarer

Under böcker, ledarskap, personligt

Varför vissa organisationer är mer framgångsrika

Vet du vad som gör att vissa organisationer blir mer framgångsrika än andra?

En ny undersökning har visat på följande:

Arbetsklimat som leder till framgång:

* Öppenhet

* Tillit

* Uppriktig dialog

Arbetsklimat som leder till misslyckande:

* Suboptimering

* Syndabocksletande

Ledarskap som leder till framgång:

* Ge medarbetarna utvecklande utmaningar

* Ge omtänksamhet, engagemang och stöd till varje individ

Chefer som når framgång:

* anser att organisationen har ett tydligt övergripande syfte

* har hög strategisk förståelse

* involverar medarbetarna i den strategiska dialogen

Framgångsrika organisationer:

* tar fram relevanta beslutsunderlag

* följer upp verksamheten regelbundet

* har en kultur där relevant information delas formellt och informellt

I högpresterande organisationer:

* Stödjer organisationsstrukturen organisationens strategiska inriktning

* Finns tydliga roller och ansvar

* Arbetar medarbetare med rätt kompetens med rätt arbetsuppgifter

* Samverkar organisationsdelarna effektivt

Håller du också med om slutsatserna?

Länk till rapporten: Vad kännetecknar framgångsrika organisationer?

4 kommentarer

Under ledarskap

Arbetsrelaterad social stress

Du kan definiera social stress som situationer eller beteenden som är relaterade till främst psykisk belastning som på något sätt är social i naturen.

Allt som stör eller hotar att störa en människas relationer med andra kan leda till social stress. Situationer som kan ge stresspåslag på jobbet och klassas som social stress är sådana som på olika sätt kan påverka relationerna till andra. Som att hålla en föreläsning, hålla ett tal, att gå på en anställningsintervju eller i värsta fall att bli utsatt för mobbing, annan diskriminering eller för hot om att bli av med jobbet. Det kan i dessa sammanhang ofta handla om risken för att komma att ligga sämre till i och utanför arbetsgruppen. Alltså om en sjunkande social status. Källa: Engelskspråkiga Wikipedia. Se länk.

Social stress är typiskt den vanligaste typen av stressor som människor upplever i våra dagliga liv och den påverkar oss intensivare än andra typer av stress. Den kan så klart uppstå både i jobbet och i privatlivet. Men här handlar det alltså om jobbet.

Varför reagera så starkt?
Att vi reagerar så starkt på just sociala hot kan tyckas märkligt då förändrade relationer och sjunkande status på jobbet knappast är något du dör av. Men gå tillbaka till det grottsamhälle som våra gener kommer ifrån. Den människa som sjönk så pass i status att hon till slut utselöts ur gruppen och slängdes ut ur grottan riskerade inget mindre än just döden. Det var hon mot lejonen. Att vilja vara till nytta för och högt ansedd bland övriga gruppmedlemmar har genom det naturliga urvalet alltså blivit till en naturlig instinkt hos människan som flockdjur.

Mest stressande är krävande situationer som du har liten eller ingen kontroll över, och som du känner dig ensam om att hantera. Men du kan också bli stressad av att inte ha tillräckligt många och meningsfulla uppgifter eller utmaningar.

Särskilt intensivt påverkas du kanske om en starkt socialt stressande händelse kommer som en blixt från en klar himmel. Du drabbas av chock. Stressen leder till adrenalinpåslag och du får svårt att tänka klart. Förvirring och tunnelseende. Din däggdjurshjärna vill antagligen välja att slåss eller att fly. Ofta kastas du i känslorna och tankarna mellan de två alternativen. Sömnproblem är en vanlig reaktion.

Vad händer sen?
Chock övergår i reaktionsfas och så så småningom i sorg. Jag vet inte om det hjälper att vara påläst om vad som händer vid social stress och vid chock. Möjligen. Men det håller inte de fysiska reaktionerna borta.

2 kommentarer

Under ledarskap

Är alla chefer dumma i huvudet?


Jag vet att det finns undantag. Men nästan alla som har valt att bli chef är kloka människor som vill väl. De vill samhällets, ägarnas, kundernas, sina medarbetarnas, chefers och kollegors bästa. De inser att olika intressen ibland måste vägas mot varandra, men att om inte alla dessa grupper är någotsånär nöjda så kommer i längden ingen av grupperna att vara det. De strävar därför mot att alla ska trivas och vara tillfreds. De vill att allt ska fungera. Gärna betydligt bättre än idag. Och de är beredda att satsa hela sitt engagemang i att det ska bli så. 

Dumma i huvudet
Men okej: Vi som valt att bli chefer är utöver att vi i huvudsak är kloka människor också möjligen en smula dumma i huvudet. På exakt samma ställe allihop. Vi tycks vara dumma i huvudet på den plats, närmare bestämt, där självbevarelsedriften borde ha suttit.

Superhjälte
Hur jag menar? Varför ta på sig ett uppdrag där de flesta människor förväntar sig en superhjälte när du bara är människa? Är inte det att be om trubbel?

Kraven
Kravlistan på chefer är lång. Ofta framgår det redan av platsannonsen: Du ska vara flexibel och strukturerad, innovativ med båda fötterna på jorden, en idéspruta som lyssnar på medarbetarna, en modig beslutsfattare som sätter säkerhet och medarbetarnöjdhet främst. Du ska vara en varm och inkännande person som fattar logiska beslut. Dessutom ska du helst vara både ung, eller i vart fall inte för gammal, och erfaren på samma gång, och med en lång och gedigen utbildning i botten. När du väl är på plats utökas kravlistan från chefer och medarbetare efter hand. Du ska hålla budget och ändå leva upp till lagkrav som kostar. Och gärna höja ribban över lagkraven. Du ska effektivisera utan att skapa oro bland medarbetarna. Kartlägga processer, tänka strategiskt och själv göra allt sådant som administratörerna förr gjorde. Men du ska samtidigt vara närvarande bland medarbetarna. Ge mer och tydligare förbättrande feedback utan att någon känner sig stukad. Kort sagt: Du ska vara en superhjälte.

Dödliga
Problemet är att jorden i så liten utsträckning är befolkad av superhjältar. Allt som oftast händer det därför att vanliga dödliga människor med fel och brister, precis som du och jag, anställs som chefer. Det finns många varianter på dessa fel och brister: En chef kanske bildar sig en uppfattning lite för snabbt ibland, en annan chef kanske är lite för långsam, en tredje chef är kanske för tyst och en fjärde pratar för mycket. Någon är för kontrollerande och någon annan för dålig på att följa upp. En är för bestämd och en är för vek. Visst vore det bra om vi alla istället vore perfekta?

Ledarskap och medarbetarskap
Det pratas numera ibland om att utöka fokus på arbetsplatserna från att enbart handla om ledarskapet. Allt fler talar om medarbetarskapet. Och det är så klart bra att vi pratar om vilka förväntningar vi har på varandra. Både på ledare och medarbetare. Men. När kravlistorna blir så långa att de blir omöjliga att leva upp till, och dessutom motsägelsefulla, tror jag att vi är på väg i fel riktning. Istället handlar det kanske om att vi med rätt feedback kan hjälpa varandra till självinsikt. Och att vi sedan vågar prata högt om våra fel och brister så att kollegor, chefer och medarbetare kan hjälpas åt att täcka upp för varandras svaga sidor.

Fel och brister
Men i så fall måste vi börja med att erkänna för oss själva och varandra: Vare sig chefer eller medarbetare är några superhjältar. Och att det faktiskt är okej att det är så. Tillåt mig att börja: Jag har fel och brister. Jag är ingen superhjälte. Är du det?

”Fårskalle” och dum som ett får” heter det. Men får är sociala, läraktiga och har ett förvånansvärt gott ansiktsminne. Ungefär som de flesta chefer.

12 kommentarer

Under ledarskap

Vad är en kris i VA-försörjningen? 

Igår var jag uppe i Stockholm och pratade på en rörnätskurs för arbetsledare i branschorganisationen Svenskt Vattens regi.  Mitt ämne var kriser och krishantering inom VA i Kristianstads kommun. I vår kommun definieras en kris som en extraordinär händelse som avviker från det normala och innebär en överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. En sådan viktig samhällsfunktion är så klart VA-försörjningen. Krisen kan ge en direkt påverkan på liv, egendom eller miljö.

I vissa kommuner vill man inte använda ordet kris så länge krisledningsnämnden inte är inkallad. Det är en politisk nämnd som enligt lag ska finnas i alla kommuner. Så var det till exempel i Östersund 2010 när de drabbades av parasiter i dricksvattnet. De använde aldrig ordet kris. Eftersom de inte kallade in krisledningsnämnden. Det är väldigt ovanligt att dessa nämnder inkallas. Det ska mycket till. Typ den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

Hos oss pratar vi inte bara om kris i sådana extrema lägen som nästan aldrig inträffar. Istället pratar vi om en skala från vardagskriser till krig. Där sannolikheten är hög i ena änden av skalan men konsekvenserna små. I andra änden av skalan är sannolikheten låg men konsekvenserna stora.


Bilden har jag lånat från Kristianstads kommuns krisledningsplan

Jag pratade också om Everödshändelsen sommaren 2015. I den händelsen kallades varken samordningsstab eller krisledningsnämnd in men vi jobbade inte heller helt och hållet enligt ordinarie organisation. Bland annat hade vi stöd av kommunikationschefen och andra kommunikatörer från hela den kommunala organisationen. Vi befann oss alltså någonstans mellan det första och det andra steget i diagrammet ovan. Ungefär mitt i det rosa strecket.

Det var en väldigt trevlig kurs som jag besökte i går. Trevliga och engagerade kursdeltagare och  kursledare. Det var kul att träffa dem och samtala om de här frågorna. 

2 kommentarer

Under ledarskap, miljö, mitt jobb, vatten

Vilket är viktigast? Rätt attityd eller rätt kompetens? 


Låt oss göra ett tankeexperiment: Tänk dig att du för första gången ska ta den last över en bro som just den bron är dimensionerad för. Vad önskar du dig då först och främst av den som en gång kunstuerat bron? Rätt attityd eller rätt kompetens? Tänk dig att du sedan ska stå värd för öppningskonserten i ett nytt operahus. Vad önskar du att akustikkonsulten haft? Rätt attityd eller rätt kompetens? Dirigenten? Försteviolinisten? Operasångaren?

Som chef lyssnar jag ibland på föreläsare som hävdar att rätt attityd är viktigare än rätt kompetens. Jag skulle vilja hävda motsatsen! Men oftast behövs båda.

#87 i #blogg100

6 kommentarer

Under ledarskap

Varför leta syndabockar?

 

Syndabocksletande. Det är sedan gammalt. Men vad beror det på? Och hur undviker vi det? 

Syndabocken var från början en riktig bock. Som fick bli en symbol för utsläckande av folkets tillkortakommanden. Genom en ritual fördes människornas synder symboliskt över till ett djur som sedan antingen offrades eller drevs bort.

Även kungar offrades i forntiden. Ofta ställdes de även till svars för sådant de inte rådde för. Som missväxt på grund av dåligt väder. Kungar sågs i och för sig ofta som delvis gudomliga och förväntades kunna påverka mer än de faktiskt kunde. Kanske uppstod seden att utse en syndabock som ett sätt för kungen att rädda sig själv? I vissa kulturer förekom istället att en människa av lägre rang fick ta på sig skulden och förvisades.

Idag använder vi begreppet i överförd betydelse. 

När något oväntat och negativt inträffar. Tidningar skriver mycket om händelsen. TV och radio. Alla på sociala medier tycker till. Många är upprörda, arga och/eller ledsna. Ofta slutar sådana händelsekedjor med att någon eller några tvingas avgå. Varför blir det så?

Även på arbetsplatser bortanför medias strålkastarsken förekommer samma mönster. Ibland vid något enstaka tillfälle. Men på vissa arbetsplatser blir det till en kultur. Syndabockar utses och offras ständigt. Det kan ske på olika sätt. I vissa arbetsplatskulturer mobbas syndabockarna (en i taget) tills de själva söker sig bort. I andra tvingas de gå i en uppgörelse med arbetsgivaren. Ibland används metoderna växelvis.

Syndabocksletande. Vad beror det på? Jag googlar ”tsunamin syndabockar” utan att bli mycket klokare. Vem som utsågs visste jag redan. Men varför utser vi syndabockar? Komplexitet kanske? När vi faktiskt inte vet vad som gick fel eller hur vi kan åtgärda det? Eller ibland när vi inte ens vet vad som är fel? När känslan att något är fel som inte borde behövt vara det skaver i många människor utan att vi kan enas om eller kanske ens för oss själva förklara exakt vad det är vi menar är fel? Då är det lättare att ställa frågan ”vems är felet?” än att reda ut vad vi egentligen vill förbättra? Och hur det ska gå till?

Jag tror att frågan ”vems är felet?” nästan alltid är fel fråga att ställa. När du som chef har börjat ställa dig den frågan bör en inre varningsklocka börja ringa. De frågor du borde ställa dig är nämligen nästan alltid: ”vad gick fel?”, ”hur gick det fel?”, ”varför gick det fel?” och ”vad kan jag göra för att det inte ska hända igen?”

Och kanske ännu viktigare: ”Vad är det som är rätt, som fungerar bra och som vi kan bygga vidare på?”

För tydlighetens skull: Det här inlägget ska inte ses som en kommentar till någon specifik dagsaktuell händelse utan mer som en allmän fundering.

Bockarna på bilden fanns på Taronga Zoo i Sydney. Om de är kvar där eller har offrats vet jag inte.

#68 i #blogg100

4 kommentarer

Under ledarskap, livet, samhälle och politik

I Sydney kan de skylta välkomnande och med humor!

”Välkommen till den botaniska trädgården”, säger skylten. Och visst känner du dig både välkommen och uppmuntrad att ”gå på gräset, lukta på rosorna, krama träden, prata med fåglarna och ha en picnic i det gröna”.  Härlig och typisk australiensisk humor. :)

Jag älskar de här skyltarna i den botaniska trädgården i Sydney. Visst finns det några förbud också. Det måste de väl ha för att få det att fungera tänker jag. Men förbuden kommer nedtonat på slutet. 

Där emellan har de hunnit berätta att inträdet är gratis men hur du kan göra om du ändå vill bidra ekonomiskt. Och uppmuntrat dig att ”go troppo” i det tropiska centret. Det översätts väl ungefär ”bli tokig”. Fast på australiensiska, då. 

Ha nu en bra dag!

  

#22 i #blogg100

2 kommentarer

Under ledarskap, park, resor

Hur vet du att du är på rätt väg?

”Till mitten hunnen på vår levnads vandring

hade jag i en dunkel skog gått vilse

och irrat bort mig från den rätta vägen.”

Vi är alla på en resa där det enda vi riktigt vet är slutstationen. Men dit vill vi inte. I alla fall inte på länge än. Så vi väljer ut andra destinationer som vi vill nå innan det oundvikliga slutet. Livsmål som är mer eller mindre uttalade. Mer eller mindre genomtänkta.

För att veta om du är på rätt väg behöver du – ett – veta var du är nu. Och – två – vart du vill komma. Sen kan du börja utvärdera om den väg du är på faktiskt verkar leda dit du vill.

Så långt låter det ju enkelt.

Men livet är många gånger mer komplicerat än så. Det är inte säkert att att allt vi vill uppnå är möjligt att förena. Vissa saker är kanske inte ens möjliga att uppnå var för sig.

Det är inte heller alltid en rak väg. Ibland går vi i cirklar. Vi vandrar mellan rum av trygghet, förvirring och förnyelse. Vi går vilse. Och vi hittar en ny väg framåt. Ibland leder denna nya väg till samma mål som förut, bara via en kortare omväg, eller kanske en genväg. Andra gånger kan nyorienteringen leda mot helt nya mål.

Så hur ska du då veta om du är på rätt väg? Jag är en sådan person som vanligen fattar mina beslut utifrån tanke snarare än utifrån känsla. Men när det gäller att ta reda på om den väg du är på leder rätt tror jag ändå att du måste lita på dina känslor.

Jag tror att den som är på rätt väg upplever ”flow”. Du är uppslukad av det du gör och känner att du har kontroll. Du känner arbetsglädje och känner igen dig längs resan, trots att du inte varit där förut. Det beror på att du ständigt passerar nya medvetna och omedvetna delmål som finns på den resa som leder mot dina livsmål.

Den som är på fel väg däremot upplever utmattning. Eller tvärtom: uttråkning. Och därtill ofta förvirring. Om du har en känsla av att vara vilse beror det nog många gånger på att du faktiskt är vilse.

Hur är det? Är du på rätt väg?

  

1 kommentar

Under ledarskap, livet

Bemötandet har betydelse!

Jag vet inte om du läst om Preben som jobbar för SAS på Kastrup? Om inte: gör det!

Kortfattat handlar det om en pappa och hans dotter som inte kom med på planet till London därför att SAS-anställde Preben på oklara grunder (rasistiska grunder menar den drabbade själv) bestämde sig för att dumma sig mot dem.

Jag kan inte låta bli att tänka på att Salam och hans dotter dessutom tvangs genomgå detta just på alla hjärtans dag. Hur mycket hjärta har Preben?

Själv sitter jag på tåget på väg hem från Stockholm.

I en annons i SJ:s kundtidning Kupé läser jag att kundtillfredsställelse är den dominerande värderingen på arbetsplatser i USA, England, Finland och Frankrike. I Sverige hamnar den på 55:e plats. Första plats på den svenska värderingslistan är kostnadsjakt. Hur det är i Danmark vet jag inte.

I Stockholm har jag övernattat på Scandic Sjöfartshotellet av misstag. Misstag därför att jag var mycket missnöjd förra gången som också var första gången jag sov där. Jag upplevde rummet som extremt litet och frukosten som tråkig. Men jag blandade ihop hotellnamnen och hamnade på samma hotell igen och den här gången blev upplevelsen annorlunda. Skillnaden? Bemötandet!

Förra gången bemöttes jag som något katten släpat in. Tonfallet i receptionen var som om det kunde förväntas att jag varken hade bokat eller kunde betala. Hon i receptionen granskade den utskrivna Vouchern med misstänksamhet innan jag släpptes igenom. Jag vet inte hur skabbig hon tyckte att jag såg ut i min regnvåta jacka och fula övernattningsväska?

Klädd i nästan exakt samma, men torra, kläder men med en annan i och för sig något snyggare övernattningsväska kom jag igår in på samma hotell. Och bemöttes trevligt! Att jag glömt skriva ut Vouchern var inget problem då det var bokat via ett system så att de kunde se den direkt i datorn (hade bokat på samma sätt förra gången). Han som nu stod i receptionen undrade om jag bott där förut. ”Ja.” ”Då vet du att rummen är ganska små?”

Ganska är i och för sig en underdrift men det är smart att påpeka att rummen är små redan i receptionen. Det är alltid sämre att chockas av en oförväntad negativ upplevelse än att vara förberedd på vad som väntar. Och frukosten var ju riktigt okej. Även om jag gärna hade sett att de haft en liten ostbricka också.

Bemötandet har betydelse! Stor betydelse.

20140307-170402.jpg

20140307-170538.jpg
Hotellet ligger på Söder. (De här bilderna är fotograferade ett stenkast bort. Och var annars än på Söder skulle man hitta klotter med hashtag? ;)

(#7 #Blogg100)

Lämna en kommentar

Under ledarskap, resor

Visste du detta om Barack Obama?

Barack Obamas besök i Sverige igår var av rapporteringen i svenska traditionella och sociala medier att döma en mycket stor händelse för världen.

Kollar man hur de människor som sköter Obamas konton på sociala medier bedömde nyhetsvärdet blir bilden en annan: Ingenting om Sverigebesöket på Twitter. Inget på Instagram. Och bara ett enda foto (från synagogan) på Facebook.

Hur som helst:

Obama är helt unik som amerikansk president. Och det mest unika är inte det som syns på utsidan.

Har du läst ”Min far hade en dröm”?

Jag läste den 2009 och sammanfattade då den så här: Det är en bok som Barack Obama skrev innan han blev politiker. Den handlar om hans barndom på Hawaii och på Java. Här ska man ha i bakhuvudet att Java är en del av Indonesien, som i sin tur är världens folkrikaste muslimska land. Som barn kallades han Barry. Han växte upp med sin mamma, en indonesisk styvfar, en halvsyster och sina morföräldrar men utan sin frånvarande pappa. Morföräldrarna var vit medelklass från Kansas. Pappan en utbytesstudent från Kenya. Barry hade några struliga ungdomsår med alkohol och illegala droger.

Sedan studier i Los Angeles och New York. Under tiden i New York ringer en faster från Kenya och berättar att fadern dött i en bilolycka. Sedan flyttar Barack till Chicago för att organisera svarta i Chicagos, betydligt värre, motsvarighet till våra miljonprogramsområden. Vid det laget hade han börjat kalla sig Barack, som var hans dopnamn, för att markera sina svarta rötter som då mest var genetiska. (Han träffade sin pappa en gång som tioåring.) Så småningom får han kontakt med en av sina kenyanska halvsystrar, Auma. Hon bor i Tyskland och kommer och hälsar på honom i Chicago. Så bestämmer sig Barack för att studera juridik och kommer in på Harvard.

Innan han börjar där gör han en första resa till Kenya och träffar sina syskon och andra släktingar. Där slutar sista kapitlet men i en epilog berättar han att han gick igenom juristutbildningen på Harvard och något om hur han träffar sin fru och gifter sig.

En liten speciell episod jag fastnade för i boken är när Barack pratar med sin syster Auma som är på det där besöket i Chicago då de träffas för första gången. Hon är lite frågande inför ”det här med organiserandet”.

” ‘Jag är inte så förtjust i politik’, sa hon.

‘Hur kommer det sig?’

‘Jag vet inte. Det slutar alltid med att folk blir besvikna’. ”

Vi får hoppas att hon inte blir alltför sannspådd. (Här kan jag tillägga i nuet 2013 att åtminstone jag är en smula besviken, trots allt. Bland annat har det inte hänt tillräckligt mycket i klimatfrågan och när det gäller USA:s roll i världspolitiken återstår det att se om han klarar att infoga deras agerande som en del av världssamfundet snarare än som självutnämnda världspoliser.)

Men bäst gillade jag de allra första kapitlen i boken. De om åren på Hawaii och Java. Kanske hade han helt enkelt mer distans till den tiden när han skrev boken?

Har du inte redan läst den kan jag varmt rekommendera den!

20130905-184303.jpg

2 kommentarer

Under böcker, instagram, ledarskap, sociala media, twitter, världen

Att omorganisera utan att hela havet stormar

När jag efter ett halvårs arbetslöshet i lågkonjunkturens Sverige fick mitt första jobb som nybakad civilingenjör med inriktning mot teknisk miljövård så var det ett vikariat på Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Jag började i januari 1992. I samma veva tillträdde en ny landshövding: Lars Eric Ericsson. Jag kan ännu minnas den elektriska stämning som rådde när hela personalen samlades för att för första gången lyssna på vad han ville med sitt nya uppdrag.

Jag kan också minnas hur det nästan gick att ta på atmosfären av lättnad efteråt sedan han lovat att inte genast sätta igång något ”hela havet stormar” alldeles i onödan. Han skulle först sätta sig in i verksamheten i lugn och ro innan eventuella organisatoriska justeringar skulle bli aktuella.

En ny organisation av den avdelning inom C4 Teknik i Kristianstads kommun som jag är chef för, VA-avdelningen, trädde ikraft igår.

Den största förändringen är att avdelningens gamla driftområden Norr, Väst, Öst och CVV försvinner. Från och med 1 september är verksamheten indelad utifrån just verksamhet istället för en geografisk uppdelning. Det blir en enhet för vattenverk och en för avloppsreningsverk. Därtill har vi en enhet för abonnentservice, en för utveckling av rörnätet och en för utveckling av våra verk.

Med den nya organisationen får vi bättre förutsättningar att följa upp både ekonomi och kvalitet samt att planera och genomföra allt det som behövs inför framtiden. Vi har ett stort jobb framför oss med ett uppdrag som är både utmanande och roligt.

När jag började mitt jobb som avdelningschef för VA-avdelningen i Kristianstad var förvaltningen – C4 Teknik – mitt uppe i en pågående omorganisation. När organisationen på förvaltningsnivå var klar förra våren återstod för mig att leda arbetet med att hitta de justeringar som behövde göras på avdelningsnivå.

Jag har hela tiden haft Lars Erics ord klingande i bakhuvudet: ”Inget hela havet stormar.”

Till min hjälp har jag haft många människor omkring mig i organisationen. Och jag tycker faktiskt att vi har lyckats. Både med att få till en bra organisation. Och med att undvika onödiga stormar. En och annan krusning på någon våg har det väl i ärlighetens namn varit. Men ändå. Nu är vi där. Den nya organisationen sjösätts nu. Och jag tror och hoppas på att vi även på den resan ska kunna undvika de värsta ovädren.

En ny organisation innebär alltid att det i början går åt extra ansträngning för att komma in i det nya, finjustera och få allting på plats. När vi tagit oss över den puckeln, vilket jag hoppas ska gå fort, är jag övertygad om att vårt arbete blir mycket enklare. Det känns skönt att vara på väg!

20130903-165217.jpg

8 kommentarer

Under ledarskap, mitt jobb

Ledarutveckling – reser både till någonting – och ifrån

Jag har de senaste dagarna haft en låttext av Adolphson & Falk malande i huvudet: ”vi reser inte till någonting, vi reser ifrån.” Jag var ung på 80-talet. och som ung var jag mycket förtjust i den där låten. Kanske för att den påminde mig om mina tågluffarresor. Men jag kunde aldrig riktigt ställa upp på själva texten. Jag reste ju till någonting. Inte ifrån!

Är på väg hem från det sista tvådagarsblocket i Kristianstads kommuns ledarutvecklingsprogram för chefer och arbetsledare. Och jag tänker att vi reser både till någonting och ifrån.

Vi reser ifrån ett mycket bra utbildningsprogram med en mycket bra ledare: Charlotte Källander från Trust. Vi har under resans gång lärt känna varandra och det innebär för min personliga del att jag tillförts mycket klokhet i ämnet ledarskap från de andra deltagande cheferna i Kristianstads, Osby och Hässleholms kommuner. Inklusive Kristianstads kommuns hamnbolag.

Vi har fått med oss kunskap om oss själva, om grupputveckling: hur man skapar effektiva team, om coaching och kommunikation, om konflikthantering, om innovativt ledarskap, omvärld och megatrender. Bland annat.

Vi reser också till någonting: till vårt dagliga ledarskap i vardagen stärkta i att vara oss själva. Vi reser också till ett förhoppningsvis fortsatt nätverkande i det team som bildats under resans gång.

Trevlig resa!

20130410-173219.jpg
Detalj från Bäckaskogs slott.

2 kommentarer

Under Kristianstad, ledarskap, mitt jobb, resor